PATIENTFÖRENINGEN FÖR HYPEREMESIS GRAVIDARUM I SVERIGE

Integritetspolicy

GDPR-policy för HG Sverige


HG Sverige policy för skydd och hantering av personuppgifter (GDPR)


Denna policy om skydd och hantering av personuppgifter beskriver hur HG Sverige
samlar in, lagrar och använder information om enskilda personer som anmäler sig som medlem, 
skänker gåvor, besöker vår webbplats eller på annat sätt kontaktar HG Sverige där uppföljande hantering 
från HG Sverige krävs. I dessa fall medger du att uppgifter samlas in och används på det sätt som beskrivs i denna policy. 
Du bekräftar också att du är medveten om att vi vid olika tidpunkter kan komma att ändra, justera, lägga till eller ta bort och på annat sätt uppdatera denna policy. Vi informerar dig alltid om att vår policy uppdaterats via våra olika informationskanaler, så att du kan hålla dig 
informerad om gällande policy, vilka typer av uppgifter vi samlar in och hur vi använder dem.
Vår policy för skydd och hantering av personuppgifter finns på vår webbplats och i våra villkor.

Personuppgiftsansvarig för /HG SVERIGE , ADRESS, ORGANISATIONSNUMMER/ är 
personuppgiftsansvarig för våra register. 
De som har behörighet och tillgång till registret är HG Sveriges Styrelse.
För att hantera vårt åtagande till dig och för att ge dig korrekt information, så sparar vi 
information rörande ditt medlemskap, gåvogivande (publiceras på 
vår webbplats, samt i årsredovisningen), kontaktärenden med våra stödpersoner, samt övrig
kommunikation med oss där det förväntas återkoppling till dig från HG Sverige.
När vi bearbetar personuppgifter vidtar vi alltid rimliga åtgärder för att se till att dina uppgifter 
förblir korrekta och aktuella för de ändamål för vilka de samlades in. Personuppgifter du lämnar använder vi för att kunna hantera beställda tjänster och för egen statistik. Uppgifterna kan också komma att användas för informations- och 
marknadsföringsändamål för uppföljning och utveckling av HG Sveriges verksamhet.


HG Sverige säljer eller för inte dina kontaktuppgifter vidare. Detta kan dock ske för att fullfölja vårt åtagande till dig, till exempel för att sända ut givarbrev eller medlemsavi. I dessa och liknande fall förs dina kontaktuppgifter vidare, men då på ett säkert sätt till samarbetspart som förbundit sin hantering av detta via ett personuppgiftsbiträdesavtal. 
Exempel på en sådan part kan vara ett tryckeri eller IT-leverantör.

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet, HG Sveriges rättsliga intressen, eller upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem.
HG Sverige ansvarar för personuppgifter som hålls i våra egna system och på vår
egen webbplats.

Delaktighet, förändringar och avregistrering 
Du har rätt att ta del av de uppgifter som finns registrerade hos oss. Kontakta oss skriftligen om du vill ha ett registerutdrag med dina uppgifter, om du vill korrigera uppgifter eller om du vill veta mer om behandling av personuppgifterna i vårt register. Du har rätt att, kostnadsfritt en gång per kalenderår, erhålla ett sådant utdrag.
Förändringar i integritetspolicyn informerar HG Sverige om via våra olika informationskanaler. Om du inte godtar förändringarna är du välkommen att kontakta oss föravslut/spärr.

Vilka personuppgifter registrerar vi?

Medlemmar


När du anmäler eller registrerar dig som medlem samtycker du till att dina personuppgifter finns med och behandlas i HG Sveriges medlemsregister. Personuppgifter vi registrerar är namn, adressuppgifter, födelsedatum, telefonnummer, mobilnummer, e-post. Bankkontonummer registreras endast för att hantera eventuell månadsbetalning av
medlemskapet via autogiro.

Givare


När du anmäler att du vill skänka eller då du skänker en gåva samtycker du till att personuppgifterna sparas och behandlas av HG Sverige. Detta under förutsättning att du inte valt att skänka gåvan anonymt,
vilket kan göras via e-post. Personuppgifter vi registrerar är namn, adressuppgifter, telefonnummer, mobilnummer, e-post 
samt specifika uppgifter om gåvan, exempelvis skänkt belopp, betaldatum, vilken kampanj eller 
vilket ändamål gåvan skänktes till och liknande. Bankkontonummer och personnummer registreras endast för att hantera eventuellt månadsgivande.

Hur använder vi personuppgifter?

Medlem


HG Sverige använder personuppgifterna till kallelser, avisering av medlemsavgift,
utskick samt annan information och utskick om det 
som rör HG Sveriges verksamhet samt medlemserbjudanden.

Givare


HG Sverige använder personuppgifterna för ekonomisk uppföljning, för att
exempelvis kunna administrera gåvobeloppet för ändamålet. Uppgifterna används för att kunna sända uppföljande utskick för att engagera till fortsatt gåvogivande, exempelvis genom givarbrev, tackbrev, mailutskick eller andra utskick för att engagera till fortsatt stöd genom gåvogivande. Det går alltid bra att kontakta oss för att avsäga sig utskick eller vidare kontakt om man ej önskar information kring fortsatt gåvogivande.

Säkerhet


Styrelsen samt förtroendevalda personer som använder registret har fått skriva under en blankett som fastställer att personuppgifter i registret inte får lämnas ut till tredje part. 
Behörigheterna är personliga och uppföljning sker kontinuerligt att de som har behörighet fortfarande arbetar med registret. Om inte, så stängs behörigheten ner för dessa personer. I de fall där vi samarbetar med exempelvis tryckeri för distribution av utskick, har vi skrivit ett Personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar att uppgifterna endast får användas till att fullfölja uppdraget att sända ut utskicket och att de därefter ska raderas/förstöras.
För att kunna garantera säkerhet och sekretesskydd för de personuppgifter som vi samlar in använder vi nätverk som skyddas bland annat med brandväggar av industristandard och med lösenord. Under hanteringen av dina personuppgifter vidtar vi rimliga åtgärder för att skydda uppgifterna från förlust, missbruk, otillåten åtkomst, avslöjande, ändring eller förstöring.

Lagringstid


Så länge aktivitet pågår, det vill säga att du exempelvis har ett aktivt medlemskap eller skänker gåvor så håller HG Sverige dina personuppgifter uppdaterade. Efter eventuellt avslut eller inaktivitet i givande, behåller HG Sverige dina uppgifter max 
två år varefter samtliga uppgifter rensas. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi åläggs det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

Radering av uppgifter 


Du har rätt att få dina uppgifter raderade ur vårt register och då detta anmäls till oss på e-post.
HG Sverige genomför detta skyndsamt, med hänsyn tagen till huruvida vi behöver slutföra vissa åtgärder innan uppgifterna raderas, såsom eventuell slutfakturering, kreditering eller liknande.

Länkar till andra webbplatser

Denna policy för skydd och hantering av personuppgifter gäller endast för HG Sverige och vår webbplats och inte för webbplatser som ägs av tredje part. Vi kan komma att tillhandahålla länkar till andra webbplatser som vi tror kan vara av intresse för våra besökare. Vår målsättning är att dessa webbplatser ska hålla en hög standard. På grund av 
Internets speciella karaktär ansvarar vi dock inte för de standarder för skydd av personuppgifter som gäller för webbplatser vi har länkar till och vi kan inte heller ansvara för innehållet på några 
andra webbplatser än HG Sveriges egen. Denna policy för skydd och hantering av 
personuppgifter är inte avsedd att gälla för några länkade webbplatser som inte är HG Sveriges webbplats.